Jak powstaje gaz płynny?

Gaz płynny określany jest również skrótem LPG. Jego rozwinięcie stanowi pełna nazwa, czyli Liquefied Petroleum Gas. LPG oznacza mieszaninę dwóch gazów, a mianowicie propanu i butanu. Po skropleniu są one magazynowane i transportowane w zbiornikach pod ciśnieniem.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wytwarza się gaz płynny?
  • Jakie normy opisują właściwości LPG?
  • Jak wybrać najlepszy gaz płynny?

Jak wytwarza się gaz płynny?

LPG powstaje przez rafinację ropy naftowej oraz przetwarzanie surowego gazu ziemnego. Rafinerie wytwarzają gaz płynny w trakcie dwuetapowej rafinacji ropy naftowej. Pierwsza faza składa się ze wstępnej destylacji ropy naftowej. Proces odbywa się w specjalnej kolumnie destylacji atmosferycznej. Produktem końcowym tego procesu jest propan. Drugi etap (kraking) zachodzi w warunkach beztlenowych. W jego trakcie następuje podgrzanie ropy naftowej. W efekcie drobiny węglowodorów ulegają rozkładowi termicznemu na mniejsze cząstki (lżejsze węglowodory).

Przetwarzanie surowego gazu ziemnego odbywa się w specjalnych zakładach. Jest on wprowadzany do instalacji jako składnik mokrego strumienia pozyskanego z szybów gazu ziemnego lub ropy naftowej. Gaz płynny w takiej formie jest schładzany i sprężany. Podczas tego procesu następuje zmiana stanu skupienia cięższych węglowodorów jak etan, propan, butan, izobutan czy benzyna naturalna. Składniki są oddzielane od strumienia gazu ziemnego. W kolejnym kroku zmieszane ciecze poddaje się rafinowaniu i frakcjonowaniu. Podczas tego procesu ciecze rozdzielają się na tzw. produkty czystości zawierające powyżej 90% jednego rodzaju ciekłego gazu węglowodorowego.

Jakie normy opisują właściwości LPG?

Aktualnie polski system normatywny wyróżnia dwie normy, które opisują właściwości fizykochemiczne gazu płynnego w odniesieniu do jego zastosowania:

  • Norma PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4”

Dokument jest stosowany do gazów skroplonych C3-C4, których używa się jako podstawowy surowiec do dalszej obróbki chemicznej. Gazy te są wykorzystywane jako źródło ciepła dla gospodarstw domowych, turystyki i przemysłu.

  • Norma PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań”

Dokument opisuje wymagania oraz sposoby analizy paliwa silnikowego LPG, czyli skroplonego gazu węglowodorowego, który trafia do sieci sprzedaży i dystrybucji. Norma odnosi się przede wszystkim do gazu płynnego używanego w pojazdach wyposażonych w instalację LPG. Ich silniki są dostosowane do zasilania tym rodzajem paliwa.

Jak wybrać najlepszy gaz płynny?

Podczas wyboru gazu płynnego warto sprawdzić pochodzenie  i skład chemiczny surowca.  Ma to duże znaczenie w kontekście emisji szkodliwych związków do atmosfery. Gaz płynny wydziela mniej takich substancji, co ma korzystniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w porównaniu do innych paliw. Warto zwrócić uwagę na zawartość propanu. W dobrej jakości surowca jego udział powinien wynosić powyżej 90%.

 Wybór dostawcy gazu LPG, a co za tym idzie, jakości produktu, będzie miał wpływ na: 

  • prawidłowe działanie urządzeń grzewczych,
  • wartość opałową gazu płynnego,
  • oddziaływanie na środowisko naturalne.

Stosując się do tych wytycznych, osiągniesz maksymalne korzyści z wykorzystania LPG. Więcej informacji na temat zastosowania gazu płynnego znajdziesz na stronie www.baltykgaz.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 1 =